Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

 1. Bevezetés, fogalmak

A PIXELFIX Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Fehéregyházi út 19., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-949569, a továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő) mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A PIXELFIX Kft. fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg nekünk a 4. pontban megadott elérhetőségeken, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A PIXELFIX Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A PIXELFIX Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen tájékoztatóban az alább megnevezett fogalmak az itt megjelölt jelentéssel bírnak:

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • érintett: a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • Adatkezelő: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • ügyfél: az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyba lépett vagy szerződést kötni kívánó érintett
 • üzleti partner: az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás, kivéve az olyan vállalkozást, amely az Adatkezelő által főtevékenysége körében értékesített ingatlan vásárlása céljából köt szerződést az Adatkezelővel.
 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Felhívjuk a PIXELFIX Kft. részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. Törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvtv.).

Az adatkezelés jogalapjai a jelen fejezetben később részletezettek szerint az alábbiak lehetnek:

a) Jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetve jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezelés („jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés”) (GDPR 6. Cikk (1) bek. c) pont)

b) szerződés és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok létrehozása, a teljesítése („szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés”) (GDPR 6. Cikk (1) bek. b) pont);

c) Az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése („jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés”) (GDPR 6. Cikk (1) bek. f) pont);

d) Az érintett külön nyilatkozatban és külön előzetes tájékoztatás alapján történő hozzájárulása („hozzájáruláson alapuló adatkezelés”) (GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pont).

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés folyamatábrája elérhető itt.

2.1. Autóipari alkatrészekkel kapcsolatos üzleti tevékenység

Az Adatkezelő autóipari alkatrészek fejlesztésével, javításával és értékesítésével foglalkozó gazdasági társaság.

Az adatkezelés célja: szerződések megkötésének előkészítése, az ügyfelek egymástól való megkülönböztetése, az ügyfelek hatékony kiszolgálása (korábbi megrendeléseik elemzése alapján is), az Adatkezelő és az ügyfél között létrejött szerződés teljesítése, a szerződéssel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek és jogosultságok igazolása, kockázatkezelés (kockázatelemzés, kockázatmérséklés, – értékelés), jogellenes cselekmények megelőzése, felderítése, statisztikai elemzés, kapcsolattartás, az ügyfél által igénybevett szolgáltatások követése.

Az adatkezelés (adatközlés, adatfeldolgozás) jogalapja: „szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés”, „jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés”

A kezelt adatok köre: név, posta cím, telefonszám, email cím, megvásárolni kívánt termék/igénybe venni kívánt szolgáltatás, elektronikus kapcsolatfelvétel esetén: az üzenet szövegében megadott egyéb esetleges adatok, telefonon, személyesen történő kapcsolatfelvétel esetén: az ügyfél által használt gépjármű típusa, ügyfélkedvezmények.

Az adatok törlésének határideje:

 • az elutasított szerződéskötési ajánlathoz kapcsolódó személyes adatokat az elutasítás után 10 évvel törli az Adatkezelő,
 • létrejött üzleti kapcsolat esetén az utolsó teljesítést követő 10 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szerződés megkötésének elmaradása a Szolgáltatóval.

Az adatok forrása:

A PIXELFIX Kft. az ügyfelei adatait az alábbi forrásokból szerzi be:

 1. Személyes, telefonos vagy e-mail útján történő közvetlen kapcsolatfelvétel
 2. A jelen szabályzat 2.2. pontjában megjelölt honlapokon történő adatbevitel
 3. Az érintettek/ügyfelek által megbízott harmadik személyek útján az alábbiak szerint:

 

A PIXELFIX KFT. a GDPR 14. Cikkében írtakkal összhangban tájékoztatja az érintetteket, hogy az alábbiakban megjelölt olyan vállalkozásoktól is megkaphatja az érintettek adatait, akikkel az érintettek szerződéses viszonyban vannak. Az alábbiakban megjelölt adatközlőket az érintettek azzal bízzák meg, hogy termék/szolgáltatás vásárlásának lefolytatása érdekében a jelen pontban nevezett személyes adataikat a PIXELFIX Kft-nek továbbítsák. A PIXELFIX Kft. az érintettek megbízásából az adatokat e-mailen kapja meg és azokat a jelen pontban írtak szerint kezeli.

 

Szolgáltató

Székhely/Cím:

Közölt adatok

Megjegyzés

eBay GmbH

Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Germany

a jelen 2.1. pontban írt adatok

az érintett lakóhelyétől, székhelyétől függően az érintett adatait az itt megjelölt Szolgáltató kapcsolt vállalkozása is továbbíthatja. (Részletek: https://www.ebay.com/help/policies/member-behaviour-policies/user-privacy-notice-privacy-policy?id=4260#section12)

Amazon.com, Inc.

 

P.O. Box 81226

Seattle, WA 98108-1226

a jelen 2.1. pontban írt adatok

az érintett lakóhelyétől, székhelyétől függően az érintett adatait az itt megjelölt Szolgáltató kapcsolt vállalkozása is továbbíthatja

[wish.com]

ContextLogic BV

Teleportboulevard 140, 104EJ Amsterdam, the Netherlands

a jelen 2.1. pontban írt adatok

az érintett lakóhelyétől, székhelyétől függően az érintett adatait az itt megjelölt Szolgáltató kapcsolt vállalkozása is továbbíthatja:

ContextLogic Inc., 1 Sansome Street, 40th Floor, San Francisco, CA 94104-4418

 

Adattovábbítás:

 

A PIXELFIX Kft. az ügyfelek adataihoz az alábbi célokból hozzáférést biztosít az alábbi Szolgáltatóinak.

 

Címzett

Székhely

Közölt/hozzáférhető adatok

Az adatközlés célja

DISCANTUS Kft.

 

2092 Budakeszi, Szél utca 11/A

ügyfél neve, címe

könyvelés

ION SO4EP Kft.

1213 Budapest, Mária királyné útja 181.

név, posta cím, telefonszám, email cím, megvásárolni kívánt termék/igénybe venni kívánt szolgáltatás, elektronikus kapcsolatfelvétel esetén: az üzenet szövegében megadott egyéb esetleges adatok, telefonon, személyesen történő kapcsolatfelvétel esetén: az ügyfél által használt gépjármű típusa, ügyfél kedvezmények

informatikai támogatás nyújtása a Szolgáltató részére

Google Llc.

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

név, posta cím, telefonszám, email cím, megvásárolni kívánt termék/igénybe venni kívánt szolgáltatás, elektronikus kapcsolatfelvétel esetén: az üzenet szövegében megadott egyéb esetleges adatok, telefonon, személyesen történő kapcsolatfelvétel esetén: az ügyfél által használt gépjármű típusa, ügyfél kedvezmények

az értékesítés során az ügyfelekkel történő kommunikáció

OPENNETWORKS Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 2. em.

név, telefonszám, e-mail cím, posta cím, kedvezmények mértéke, hívásforgalmi adatok és időpontok

telefonközpont szolgáltatás igénybe vétele az értékesítés kapcsán

Minerva-Soft Kft.

3900 Szerencs, Lipták út 1/a

név, telefonszám, e-mail cím, posta cím, kedvezmények mértéke, hívásforgalmi adatok és időpontok

telefonközpont szolgáltatás igénybe vétele az értékesítés kapcsán

 

 

2.2. A pixelfix.net, diyparadise.net, diyspareparts.net (továbbiakban együtt: Honlapok) meglátogatásával kapcsolatos adatkezelés

A Honlapok nem telepítenek a felhasználók (érintettek) számítógépére azok azonosítása és felhasználó magatartásának követése céljára fájlokat vagy információ töredékeket (sütiket).

 

A Honlapon kapcsolatfelvétel vagy termék vásárlása céljából megadott személyes adatok kezelését a jelen tájékoztató 2.1. és 2.3. pontjai tartalmazzák.

 

2.3. A PIXELFIX Kft. ügyféllevelezése, ügyfelekkel történő kapcsolattartása

 

PIXELFIX Kft. a vele szerződést kötő érintettekkel e-mail és telefon útján kapcsolatot tart.

 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az ügyféllel és az ügyfél tájékoztatása az adásvételi szerződéssel összefüggésben, továbbá tájékoztatás a megvásárolt termék, igénybe vett szolgáltatás vonatkozásában.

 

Az adatkezelés (adatközlés, adatfeldolgozás) jogalapja: „jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés”

 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az ügyfél által megvásárolt termék(ek), ügyfélkedvezmények.

 

Az adatok törlésének határideje: az adatok rögzítését követő 10 év

 

Jelen pontban írt adatkezelés vonatkozásában adattovábbítás az alábbi harmadik felek részére valósul meg:

 

Név

Székhely

Adatkör

Az adatfeldolgozás célja

Google Llc.

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

név, e-mail cím, telefonszám, ügyfélkedvezmény

az értékesítés során az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, üzleti célú megkeresések továbbítása

OPENNETWORKS Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 2. em.

név, telefonszám, e-mail cím, posta cím, kedvezmények mértéke, hívásforgalmi adatok és időpontok

telefonközpont szolgáltatás nyújtása

Minerva-Soft Kft.

3900 Szerencs, Lipták út 1/a

név, telefonszám, e-mail cím, posta cím, kedvezmények mértéke, hívásforgalmi adatok és időpontok

telefonközpont szolgáltatás nyújtása

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a kapcsolatfelvétel elmaradása.

 

2.4. PIXELFIX Kft. üzleti partnereivel kapcsolatos adatkezelés (beszerzés)

 

Az Adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatban álló üzleti partnerek kapcsolattartóinak adatait az alábbiak szerint kezeli.

 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az üzleti partnerrel, a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése, illetve igénybevétele céljából.

 

Az adatkezelés (adatközlés, adatfeldolgozás) jogalapja: „szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés”

 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, munkakör/pozíció.

 

Az adatok törlésének határideje: az üzleti partnerrel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 év

 

Név

Székhely

Adatkör

Az adatfeldolgozás célja

Google Llc.

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

név, e-mail cím, munkakör/pozíció telefonszám

az üzleti tevékenység érdekében a partnerekkel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, üzleti célú megkeresések továbbítása

OPENNETWORKS Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 2. em.

név, telefonszám, e-mail cím, posta cím, hívásforgalmi adatok és időpontok

telefonközpont szolgáltatás nyújtása

Minerva-Soft Kft.

3900 Szerencs, Lipták út 1/a

név, telefonszám, e-mail cím, posta cím, hívásforgalmi adatok és időpontok

telefonközpont szolgáltatás nyújtása

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az üzleti kapcsolat elmaradása vagy megszakadása.

 

2.5. A Szolgáltató ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeinek kamerás megfigyelésével kapcsolatos adatkezelés

 

A Szolgáltató vagyonvédelmi okokból zárt láncú, fix elhelyezésű videokamerák alkalmazásával kép- és – bizonyos kameráknál – hangfelvételek automatikus rögzítését, mentését és tárolását lehetővé tevő elektronikus rendszert alkalmaz az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben.

 

A kamerás megfigyelés mint adatkezelés célja: a Szolgáltató helyiségeiben található, jelentős vagyoni értéket képviselő termékek, berendezések, műszaki cikkek és más értéktárgyak védelme, értékük és állaguk megóvása és az ott tartózkodók személyi biztonságának védelme. Az e célok érdekében működtetett kamerarendszer olyan biztonságtechnikai megoldás, amely a jogsértő cselekmények megelőzését, valamint az észlelt jogsértések felderítését és hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítását szolgálja.

 

A kamerarendszer által készített felvételek mint kezelt adatok köre: az ügyfél vagy az Adatkezelő helyiségeibe belépő más személy képmása, tevékenysége és a 12.5. pontban felsorolt 3-4. számú kamerák esetén az érintett hangja.

 

A felvételek, mint adatok kezelésének jogalapja: a Szolgáltató vagyon- és személyi biztonsághoz fűződő jogi érdeke. Ügyfeleink a kamerás megfigyelés és képfelvétel-rögzítés tényéről jelen tájékoztató útján kapnak írásbeli felvilágosítást. Tájékoztatási kötelezettsége részeként a Szolgáltató a kamerák működéséről jól észlelhető helyen és módon figyelemfelhívó jelzést is elhelyez a megfigyelt területeken.

 

A Szolgáltató az egyes kamerákat olyan helyen és látószögben helyezi el, amely összhangban áll az adatkezelési céllal. Az ügyfelek által bejárható részekre telepített kamerák főbb ismérveit (helyét, látószögét és főbb funkcióit) az alábbi táblázat tartalmazza:

 

 

Kamera helye:

Megfigyelt terület:

1.

Iroda emelet

Iroda emelet déli része

2.

Iroda földszint

Iroda földszint déli része

3.

Iroda földszint

Ügyfél váró és bejárati ajtó

4.

Iroda földszint

Recepció

5.

Udvar

Udvar déli része

6.

Udvar

Udvar északi része

7.

Udvar

Kert és az iroda bejárati ajtaja

 

A kamera felvételek mint adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételek a Szolgáltató székhelyén található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett vannak tárolva, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket. A felvételeket tároló adatrögzítő berendezések és hozzáférésük fizikailag és informatikai úton védve van a jogosulatlan hozzáféréstől.

 

Hozzáférés a képfelvételekhez: A rögzített képfelvételekhez kizárólag az ügyvezető férhet hozzá, amennyiben az élőkép megfigyelését vagy a rögzített felvételek elemzését a Szolgáltató jogos érdeke alátámasztja.

 

Felhasználás hiányában a rögzített képfelvételeket a Szolgáltató legfeljebb a rögzítéstől számított 3 munkanapig jogosult tárolni.

 

Az érintett jogai a képfelvételek vonatkozásában:

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az Adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az Adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

 

Az érintett továbbá kérheti a róla készült felvétel törlését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és gyakorolhatja jogszabályon alapuló egyéb jogait az 5. fejezetben írtak szerint.

 

2.6. Egyéb adatkezelések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt esetleges adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

 

A PIXELFIX Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

A PIXELFIX Kft. számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

 

A PIXELFIX Kft. a személyes adatok kezeléséhez szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A PIXELFIX Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A PIXELFIX Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A PIXELFIX Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A PIXELFIX Kft. az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni az információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A PIXELFIX Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerver szintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésre, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

 1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Név: PIXELFIX Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1037 Budapest, Fehéregyházi út 19.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-949569

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság

Adószám: 23027240-2-41

Telefonszám: +36 70 5341440

E-mail: pixelfixltd@gmail.com

 

Adatvédelmi vezető:

Név: Forsner Balázs

Telefonszám: +36 70 5341440

E-mail: pixelfixltd@gmail.com

 

 1. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái; akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes; és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

A PIXELFIX Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számolhat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több Adatkezelő vagy adatfeldolgozó, vagy mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Panasz az adatvédelmi auditornál:

Amennyiben a PIXELFIX Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi felelősünkhöz:

Név: Forsner Balázs

Telefonszám: +36 70 5341440

E-mail: pixelfixltd@gmail.com

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Hatályos: 2019. 03. 19. (1.1. verzió)

Share Button