Irodai házirend

Irodai Házirend

Pixelfix Kft.

 1.      HÁZIREND CÉLJA, ALKALMAZÁSA

1.1.      A házirend célja

Házirendben (továbbiakban: Házirend) rögzített szabályok célja a Pixelfix Kft. 1037 Budapest, Fehéregyházi út 19. szám alatti székhelyén kialakított irodájában és ahhoz tartozó ingatlanon (továbbiakban: Iroda) folyó munka és az ügyfeleink részére nyújtott szolgáltatások professzionális színvonalának fenntartása és biztonságos környezetének megőrzése.

A Házirend célja továbbá az is, hogy felhívja a Pixelfix Kft.-vel üzleti kapcsolatba kerülő személyek (továbbiakban: Ügyfelek) figyelmét az általánosan elvárt magatartási szabályokra, különösen azokra, amelyeket a vonatkozó jogszabályok is előírnak és amelyek a törvény erejénél fogva mindenkire nézve kötelező érvényűek.

Az Ügyfelekről kép és hangfelvétel készül az Irodában, melynek részleteiről az Adatvédelmi Szabályzatból tájékozódhat. Az Adatvédelmi Szabályzat elérhető a https://pixelfix.hu/ honlapon és papír alapon közzétételre került Irodánkban.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatályos büntető-, illetve szabályértési törvénybe ütköző vagy a polgári jog szerint jogellenes magatartás kifejtése minden esetben büntető-, illetve szabálysértési feljelentést, birtokvédelmi, illetve polgári peres eljárást von maga után.[1]

1.2.      A Házirend alkalmazása/érvényessége

A Házirend betartása minden Ügyfél számára kötelező. Az Iroda területére történő belépéssel a Házirend rendelkezéseit az Ügyfelek önmagukra nézve kötelezőnek ismerik el és ezt az üzleti kapcsolat felvételekor rögzített írásbeli nyilatkozatukkal is megerősítik. A Pixelfix Kft. dolgozói, illetve a biztonsági őr(ök) jogosultak a házirendben rögzített szabályoknak érvényt szerezni, ennek érdekében eljárni. Az Iroda dolgozóinak illetve biztonsági őreinek intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

A Házirend azokra az Ügyfelekre is megfelelően alkalmazandó, akik a Pixelfix Kft-vel nem személyesen, hanem távközlési eszköz útján lépnek kapcsolatba; az ilyen Ügyfelek a Pixelfix Kft.-vel történő üzleti kapcsolat felvételével (pl. e-mail-en vagy telefonon leadott megrendelés) fogadják el magukra nézve kötelezőnek házirend szabályait.

1.3. A házirend megismerhetősége

Házirend legalább egy példánya az Iroda területén az Ügyfelek számára látható és hozzáférhető helyen kifüggesztésre kerül, az Iroda vezetőjétől elkérhető, továbbá olvasható a https://pixelfix.hu/ weboldalon.

 

2.      MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

2.1.      Általános elvek

Az Iroda magánterület, ahol a tulajdonos jogosult a szolgáltatásainak nyújtását a jogszabályok betartásához és az Ügyfelek magatartására vonatkozó, előzetesen megszabott feltételekhez kötni, amelyeket a Házirendben összefoglalóan közzétesz.

Az Iroda egész területén tilos olyan tevékenység folytatása, amely jogszabályba ütközik, a jóérzést, vagy a közerkölcsöt sérti, vagy alkalmas arra, hogy a dolgozókban vagy az Ügyfelekben félelmet, megbotránkozást keltsen.  

2.2. Kommunikáció, viselkedés

Az Ügyfelek kötelesek az udvariasság általánosan elvárt szabályainak megfelelő kulturált viselkedésre és kommunikációra, kötelesek tiszteletben tartani az irodai dolgozók, biztonsági őr(ök) méltóságát, személyiségi jogait.[2]  

A kulturált kommunikációra vonatkozó előírások megszegése esetén – szóbeli figyelmeztetést követően – haladéktalanul sor kerül a 3. pontban írt jogkövetkezmények alkalmazására, tehát a szolgáltatás felfüggesztésére és az Ügyfél kiutasítására az Iroda területéről, melynek a Pixelfix Kft. jogosult önhatalommal is érvényt szerezni a vonatkozó jogszabályok szerint. A Házirend szabályainak megsértését kép és hangfelvétel dokumentálja az 1.1. pontban írtak szerint.

2.3.      Rongálás, károkozás, értékmegőrzés

Az Ügyfelek az iroda területére csak saját felelősségükre hozhatják be vagyon-, és értéktárgyaikat, ide nem értve azokat a vagyon- és értéktárgyakat, amelyeket a Pixelfix Kft. az általa nyújtott szolgáltatással összefüggésben átvételi-elismervény ellenében átvesz.

A fenti tilalom ellenére az Iroda területére bevitt tárgyak megőrzéséért és a tárgyakban keletkező bármilyen kárért a Pixelfix Kft. nem vállal felelősséget. A talált tárgyakat Ügyfeleink az Iroda dolgozóinál adhatják le, az elveszett tárgyaikat ugyanitt kereshetik. A talált tárgyakat a Ptk. 5:59. § (4) bekezdésének megfelelően legfeljebb 3 hónapig őrzi meg a Pixelfix Kft..

Minden ügyfél köteles az Irodában kihelyezett tárgyakra, berendezésekre vigyázni, épségüket megőrizni, rendeltetésüknek megfelelően használni. Aki az Iroda épületében vagy udvarán kihelyezett tárgyakban, vagy az ott található berendezésekben, felszerelésekben kárt okoz köteles az okozott kárt megtéríteni.[3]

Ügyfél által másik Ügyfélnek okozott bármilyen kárért, vagy sérelemért a Pixelfix Kft. mindennemű felelősségét kizárja.  

A Házirend ismeretének és betartásának hiányából, vagy egyéb, az Ügyfél gondatlanságából eredő kárért, sérelemért a Pixelfix Kft. nem vállal felelősséget.  

2.4. Egyéb magatartási szabályok

Tilos az Iroda területére szúró- és vágóeszközt, kést vagy ollót, fegyvert, pirotechnikai eszközt, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt, vagy bármely olyan eszközt bevinni, amelyek alkalmasak arra, hogy az Ügyfél saját vagy más harmadik személy testi épségét veszélyezteti.[4] A Pixelfix Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az eset összes körülményeinek vizsgálata alapján maga döntse el, mely tárgyak tartoznak ebbe a körbe.  

Az Iroda területére tilos a belépés bódító, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló személynek. Kábítószer, vagy más bódító hatású szer hatása alatt álló, illetve ittas személyek nem tartózkodhatnak az Iroda területén. Az Ügyfelek az Iroda területén semmilyen ételt vagy italt nem fogyaszthatnak. Különösképpen tilos az Iroda területén szeszes ital vagy kábítószer birtoklása/fogyasztása.

Ügyfelek számára tilos az Iroda területén nyílt lángot használni, öngyújtót gyújtani, vagy bármely más módon tüzet gyújtani.  

Az Iroda egész területén kizárólag a Pixelfix Kft. engedélye alapján végezhető az Iroda rendeltetésén túlmutató tevékenység, illetve bármilyen üzleti célú tevékenység. Tilos az Iroda területén az Ügyfeleknek bármilyen reklám- vagy egyéb kereskedelmi tevékenységet folytatni.  

Hatósági munkakutyák és vakvezető, segítő kutyák kivételével tilos az Iroda területére állatot bevinni.  

Az Iroda területén Ügyfelek számára tilos a dohányzás, valamint az elektromos cigaretta használata.

Az Iroda területén nem végezhető zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, az Iroda területén tartózkodó személyek zavarására általában alkalmas tevékenység.

Az Iroda területén tilos biciklit, gördeszkát, görkorcsolyát, rollert vagy más közlekedési eszközt használni.

Fénykép-, film- vagy hangfelvétel készítése az Iroda területén a Pixelfix Kft. engedélye nélkül szigorúan tilos.

A nyitvatartási idő lejártakor az Ügyfelek kötelesek az Iroda területét elhagyni.  

Az Iroda dolgozói pénzt váltani nem tudnak.  

Az Ügyfelek jogosultak a Pixelfix Kft. szolgáltatásaival kapcsolatban észrevételeket, esetleg panaszt tenni az Iroda dolgozóinál.

3. A házirend megsértése esetén irányadó rendelkezések

A Házirendet bármilyen módon megsértő Ügyfelet az Iroda dolgozóinak, biztonsági őreinek kötelessége felszólítani a Házirendet sértő magatartás abbahagyására, ennek eredménytelensége esetén az ilyen személyt az Iroda területének elhagyására felszólítani.[5]Amennyiben az Iroda területéről kitiltott személy önként nem távozik, úgy a Pixelfix Kft. részéről eljáró személyek az Iroda elhagyását jogos önhatalommal foganatosíthatják.[6]

A Házirend szabályait be nem tartó Ügyféltől az Iroda munkatársai jogosultak a Pixelfix Kft. szolgáltatásait megtagadni vagy a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, továbbá az Iroda területéről az ilyen személyt végleges jelleggel kitiltani, a távközlési kommunikációt vele kapcsolatban korlátozni.

A Pixelfix Kft. intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben, továbbá szabálysértést vagy bűncselekményt megvalósító magatartás kifejtése esetén az Iroda dolgozói a rendőrség segítségét kérik és minden esetben feljelentést tesznek. Amennyiben a Házirend megsértése az Iroda dolgozójának személyhez fűződő jogát sérti, úgy a Pixelfix Kft. gondoskodik a jogkövetkezmények polgári peres úton történő érvényesítéséről (pl. sérelemdíj követelés).

4. Az Iroda biztonsága

4.1.       Az Iroda Őrzés-védelme

Az Iroda őrzésvédelmét a megfelelő szakértelemmel rendelkező vállalkozó (a továbbiakban: Biztonsági Szolgálat) látja el. A Biztonsági Szolgálat feladatát a vonatkozó szerződése és a Házirend alapján teljesíti.  

A Biztonsági Szolgálat részéről eljáró személyek a jelenlétükkel és tevékenységükkel közreműködnek az Iroda nyugodt és biztonságos működéséhez szükséges feltételek biztosításában, elősegítik az Ügyfelek zavartalan kiszolgálását. A Biztonsági Szolgálat köteles a jogszerűtlen és/vagy a Házirendet sértő cselekményeket megelőzni, bekövetkezésük esetén saját hatáskörben azonnal intézkedni, indokolt esetben az illetékes hatósági szerveket értesíteni.

A Házirend megsértése esetén az Iroda dolgozói mellett a Biztonsági Szolgálat is jogosult eljárni.

Amennyiben a 3. pontban írtak szerint a Házirendet sértő személy eltávolítását – együttműködése hiányában – foganatosítani szükséges, úgy a Biztonsági Szolgálat arányos mértékű kényszerítő eszköz igénybevételével az illető személyt az Iroda területéről eltávolíthatja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. (továbbiakban: Szvmtv.) rendelkezéseinek megfelelően.  

Szabálysértés-, bűncselekmény kísérlete, elkövetése esetén a Biztonsági Szolgálat az elkövető távozását a rendőrség megérkezéséig megakadályozhatja.

A Biztonsági Szolgálat az Ügyfeleknek az Iroda épületébe való belépésekor, illetve onnan történő távozásakor, kizárólag a hatályos jogszabályi rendelkezések betartása mellett, a 2005. évi CXXXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott esetben jogosult az Ügyfelek csomagjait megvizsgálni. Az ilyen vizsgálat csak személy- és vagyonvédelmi okokból, kellő körültekintéssel történhet, és nem járhat az Ügyfelek fölösleges zaklatásával, személyiségi jogainak megsértésével.[7]

4.2.       Egyéb biztonsági szabályok

Az Iroda rendelkezik elsősegély dobozzal. Sérülés, rosszullét, vagy bármilyen egészségügyi panasz esetén az elsősegély dobozt az Iroda dolgozói rendelkezésre bocsátják.

Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell az Iroda dolgozóinak és biztonsági őreinek utasításait.

Budapest, 2019. 03. 11.

[1] A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabstv.). A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban: Btk.). Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.).

[2] Szabstv. 180. § (1) bekezdése szerint, aki mással szemben a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, szabálysértést követ el.

Szabstv. 173. §: aki mást félelemkeltés céljából a megfenyegetett személyre vagy annak hozzátartozójára vonatkozó, a becsület csorbítására alkalmas tény nagy nyilvánosság elé tárásával komolyan megfenyeget, szabálysértést követ el. Szabstv. 169. § (1) bekezdés szerint, aki verekszik, továbbá aki mást verekedésre felhív szabálysértést követ el. Szabstv. 170. § -a szerint, aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, szabálysértést követ el.

Btk. 339. § (1) bekezdése szerint, aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Btk 227. § (1) bekezdése szerint, aki a büntető törvénykönyv szerinti rágalmazási tényállásban meghatározottakon kívül, mással szemben a sértett munkakörének ellátásával a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

[3] Ptk. 6:519. §-a szerint, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

[4] Btk. 325. § (1) bekezdése szerint, aki lőfegyvert engedély nélkül megszerez vagy tart, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Szabstv. 198. § (1) bekezdése szerint aki a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklására, szállítására, forgalmazására vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el.

[5] Ptk. 5:5. § (1) bekezdése szerint, a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. Ptk. 5:21. §-a szerint, a tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a birtokvédelem. Szabstv. 166. § (1) bekezdése szerint, aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe, vagy ezekhez tartozó bekerített helyre az ott lakónak vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére, vagy megtévesztéssel bemegy, vagy ott bennmarad, úgyszintén aki mást akadályoz abban, hogy a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen, szabálysértést követ el.

[6] Ptk. 5:36. § (4) bekezdése szerint, a tulajdonos a birtokvédelem szabályai szerint önhatalommal is kizárhat vagy elháríthat minden olyan jogellenes beavatkozást vagy behatást, amely tulajdonjogának gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy lehetetlenné teszi.

Btk 22. § (1) bekezdése szerint, nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.

[7] Szvmtv 28. § (1) bekezdése szerint, a vagyonőr a csomag tartalmának, jármű és szállítmány bemutatására a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítése céljából, a tervezett intézkedése okának és céljának közlése mellett akkor hívhat fel, ha megalapozottan feltehető, hogy az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből fakadó kötelezettsége. A közönség számára nyilvános magánterület védelme esetén a vagyonőr – jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon – köteles figyelemfelhívó jelzést, ismertetést elhelyezni.

Share Button